Campagne

Kleren

Schone

Bestuur, beleidsplan en ANBI-status

Schone Kleren Campagne is door de Belastingdienst erkend als een ‘algemeen nut-beogende instelling‘. Dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over schenkingen, en dat je onder voorwaarden ook een gift aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bij de status van ANBI hoort ook transparantie; de belangrijkste gegevens over ons staan hieronder. Je vindt het complete ANBI-publicatieformulier hier.

1 Naam

Stichting Schone Kleren Kampagne/Clean Clothes Campaign

2 RSIN / fiscaal nummer

nr : 8072.72.279

3  Contactgegevens

Postadres: Postbus 11584, 1001 GN Amsterdam
Mail: info@schonekleren.nl
+31 20 4122 785

4 Bestuur

– Shekhar Pula, voorzitter
– Metin Akyol, secretaris
– Nathalie Noach, penningmeester
– Tessel Pauli, algemeen bestuurslid
– Yolanda Weldring, algemeen bestuurslid – HR

5 Beleidsplan

Schone Kleren Campagne richt zich op de volgende vier kerntaken:

Het informeren en activeren van het Nederlandse publiek
Schone Kleren Campagne doet onderzoek en verspreidt informatie over arbeidsomstandigheden en analyseert het beleid van bedrijven. Kledingmerken zijn afhankelijk van het publiek. Als het er op aankomt zullen zij leveren wat de klant wil hebben. Consumenten hebben daardoor de macht om invloed uit te oefenen op bedrijven om hun beleid te veranderen. De Schone Kleren biedt hen daartoe altijd diverse handelingsperspectieven.

het benaderen van bedrijven om ze hun verantwoordelijkheid voor de productie van hun kleding te laten nemen.
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder hun kleding wordt gemaakt. De kledingindustrie heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat goede arbeidsomstandigheden de norm zijn in elk niveau in de productieketen. Gelet op de huidige structuur van de industrie, moeten kledingmerken en retailers hun machtspositie aanwenden om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. Schone Kleren Campagne brengt concrete schendingen van bedrijven aan het licht, maar werkt ook aan constructieve, structurele oplossingen. We zijn hierbij voortdurend met de kledingbedrijven in gesprek.

het ondersteunen van arbeiders in hun strijd voor gerechtigheid
Voor Schone Kleren Campagne is samenwerking met organisaties in de productielanden essentieel. Wij ontvangen veel verzoeken van kledingarbeiders en hun organisaties om te helpen bij concrete misstanden in kledingfabrieken (‘urgent appeals’). Velen zijn moedig genoeg om dat te doen, ondanks bedreigingen en angst om hun baan te verliezen. SKC steunt ze in hun strijd voor fundamentele rechten, bijvoorbeeld door druk uit te oefenen op de inkopende kledingmerken en -bedrijven. Wij informeren hen, voeren gesprekken en helpen met constructieve oplossingen, en vragen hen om hun macht als inkoper te gebruiken voor positieve veranderingen. Als de bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen, kunnen we een wereldwijd publiek mobiliseren om de eisen van de arbeiders kracht bij te zetten – bijvoorbeeld via het ondertekenen van petities. Door deze ‘urgent appeals’ staan we altijd met één been op de werkvloer. Ook ons onderzoek doen we altijd samen met lokale partners, omdat zij het vertrouwen hebben van de arbeiders en we alleen zo horen wat er zich daadwerkelijk op de werkvloer afspeelt. Internationaal hebben we al meer dan 300 zaken opgenomen. De druk die we zo opbouwden leidde vaak tot concrete verbetering. Het meest recente voorbeeld daarvan is het Bangladesh Veiligheidsakkoord dat mede door de druk van de Clean Clothes Campaign door 40 van de grootste kledingbedrijven is ondertekend en dat voor minister Ploumen aanleiding was om vanuit haar functie samen met de Bengaalse overheid zich in het verbeterproces te mengen.

Het lobbyen van overheden om goede wetgeving te implementeren en zelf verantwoord in te kopen.
De overheid is er als wet- en regelgever verantwoordelijk voor dat internationale afspraken over mensen- en arbeidsrechten worden nageleefd, ook door Nederlandse kledingmerken. Schone Kleren Campagne is voor invoering van wereldwijde wetten en regels voor het bedrijfsleven, inclusief sociale verslaglegging en het openbaar maken van hun productielocaties. Hierdoor wordt de kledingketen transparanter. De overheid is daarnaast zelf ook consument, bijvoorbeeld van bedrijfskleding voor verplegers, vuilnismannen en brandweerlieden. Zij hoort het goede voorbeeld te geven door verantwoord in te kopen.

6 Beloningsbeleid

Salaris
De salarissen zijn voor de medewerkers van Schone Kleren Campagne voor iedereen gelijk, naar rato van het aantal uren van het dienstverband. Functie, anciënniteit of leeftijd heeft geen invloed op de hoogte van het salaris. Uitzondering hierop vormen medewerkers die vanuit een subsidieregeling van de overheid bij de SKC in dienst zijn. Voor hen gelden de salarisvoorwaarden die horen bij de betreffende subsidieregeling.

Bezoldiging bestuursleden
De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

7 Doelstelling (zoals geformuleerd in de statuten)

De stichting heeft ten doel

  • het leveren van een bijdrage aan het wereldwijd en met name in de zogenaamde lagelonen-landen verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie; en
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn;
  • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

8 Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie hiervoor onze meest recente jaarverslagen.

9 Financiële verantwoording

Zie hiervoor onze meest recente jaarrekeningen.