Campagne

Kleren

Schone

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.schonekleren.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Schone Kleren Campagne. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis en wanneer je informatie kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt willen we graag onze naam als bronvermelding erbij genoemd hebben. of misbruikt. Voor de foto’s hebben we de afspraak dat ……………Het intellectueel eigendom berust uiteindelijk bij Schone Kleren Campagne.

Geen garantie op juistheid
Schone Kleren Campagne streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en materialen op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Schone Kleren Campagne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.schonekleren.nl op deze pagina.