Campagne

Kleren

Schone

Regeringen van kledingproductielanden en van de rijke landen, modeketens, branche-organisaties, vakbonden, mensenrechtenorganisaties, de VN en andere internationale organisaties, de EU – de economische impact van de huidige crisis is overal voelbaar, en veelzijdige actie is nodig om de meest schadelijke gevolgen in te dammen. Wij richten onze aandacht op veel partijen die een verschil kunnen maken. Waar dringt SKC op aan, en bij wie?? En wat vragen we van de consument?

Het wereldwijde netwerk van de Clean Clothes Campaign heeft een reeks beleidsrichtlijnen opgesteld voor merken, retailers, e-tailers en regeringen om de effecten van de crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie op de wereldwijde toevoerketens van kledingmerken te verzachten. Wij dringen aan op veerkrachtige systemen die werken voor arbeidsters in de toekomst.

Als reactie hierop zouden merken, detailhandelaren, regeringen en internationale financiële instellingen moeten ingrijpen en de daadwerkelijke gevolgen voor de mensenrechten voor de werknemers die hun kleding maken, verzachten, en tegelijkertijd de basis moeten leggen voor de broodnodige structurele verandering die een alomvattende sociale bescherming voor iedereen moet garanderen.[1]

Betaling van bestellingen, geen annulering, verlenging van de termijnen
Merken, retailers en e-tailers die actief zijn in de wereldwijde kledingvoorzieningsketens, moeten contracten nakomen die ze al hebben ondertekend. Ze moeten in het openbaar bevestigen dat ze de oorspronkelijk overeengekomen bedragen volgens het oorspronkelijk overeengekomen schema zullen betalen voor alle voltooide of in productie zijnde bestellingen, d.w.z. inclusief die bestellingen waarvoor stof is besteld of gesneden.

Sommige merken en retailers proberen deze verantwoordelijkheid te ontlopen door een beroep te doen op overmacht. De wettigheid van deze aanpak varieert afhankelijk van de specifieke kenmerken van het contract en de jurisdictie, maar is vaak twijfelachtig. Merken en detailhandelaren moeten misbruik van contractbepalingen van overmacht voorkomen om hun verantwoordelijkheden te ontlopen. [2]
Ze moeten positief reageren op alle eisen van leveranciers voor langere productietermijnen. Er moeten geen vertragingssancties worden toegepast op bestellingen die niet op tijd zijn uitgevoerd.

Betaling van lonen
Alle kleding-, textiel-, schoenen- en logistieke werknemers die aan het begin van de crisis werkten, ongeacht hun arbeidsstatus, moeten hun wettelijk verplichte lonen en uitkeringen ontvangen, inclusief ontslagvergoedingen en achterstallige betalingen.

Daartoe moeten noodhulpfondsen en financiële steunpakketten speciaal voor de kledingsector worden opgezet met bijdragen van internationale organisaties, donorregeringen, merken en detailhandelaren. Merken en detailhandelaren moeten een openbare garantie bieden dat alle werknemers in hun toeleveringsketens die aan het begin van de crisis werkzaam waren, hun wettelijk verplichte of reguliere lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden zouden ontvangen, afhankelijk van welke hoger is.

Op korte termijn moeten de middelen om betalingen van voldoende inkomen mogelijk te maken zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld via de meest efficiënte mechanismen die in elk land beschikbaar zijn, inclusief directe financiële steun aan werkgevers die afhankelijk zijn van loonbetaling, als dat de snelste blijkt te zijn.

Waar mogelijk moet dit worden gedaan door de capaciteit van werkgevers te ondersteunen om de werkgelegenheid en lonen van werknemers te behouden (inclusief, indien mogelijk, het opnieuw aannemen van recent-ontslagen werknemers). Directe inkomenssteun voor werknemers die niet via een werkgever kunnen worden betaald, moet beschikbaar worden gesteld, tenzij door de nationale overheid aantoonbaar passende steun wordt verleend aan werkloze werknemers.

Er moeten ook middelen ter beschikking worden gesteld om aanvullende herstelbetalingen mogelijk te maken om ervoor te zorgen dat alle werknemers die door de crisis als gevolg van de crisis niet wettelijk verplicht zijn betaald (lonen, ontslagvergoedingen, andere eindbetalingen) de komende maanden worden uitbetaald. Deze fondsen moeten worden uitbetaald aan mensen met gedocumenteerde gevallen van niet-betaling, die zijn geïdentificeerd op basis van inspanningen van merken, regeringen, vakbonden en het maatschappelijk middenveld om al deze gevallen op te sporen en te documenteren.

In elk land zal snel een onafhankelijk en transparant mechanisme moeten worden vastgesteld om te controleren of alle fondsen door werkgevers of regeringen naar behoren aan de werknemers worden uitbetaald. Noodhulp- en financiële steunpakketten vereisen gedetailleerde, specifieke, transparante en tijdgebonden toezeggingen van ontvangende regeringen om snel en veilig geld te krijgen voor getroffen werknemers en hun families.

Kledingmerken en detailhandelaren moeten zich verbinden aan een prijspremie voor toekomstige bestellingen die moeten worden gestort in een onafhankelijk wereldwijd garantiefonds ter dekking van loonachterstanden en ontslagvergoedingen, en ter ondersteuning van sterkere sociale beschermingssystemen voor werknemers.

Veiligheid op de werkvloer en volksgezondheid
Bedrijven en werknemers die tijdens de pandemie blijven werken of de productie hervatten, moeten de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie naleven om de verspreiding van COVID-19 op het werk en tussen gemeenschappen te voorkomen en erop te reageren.

Alle veiligheidsnormen voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Internationale Organisatie voor Arbeid (ILO) moeten worden gerespecteerd, met speciale aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke afstand en aanpassing van vervoerssystemen waar nodig.

Kledingarbeiders die blijven werken omdat zij ‘essentiële diensten’ leveren, zoals het maken van gezichtsmaskers en beschermende medische kleding, moeten worden voorzien van aanvullende arbeidsbescherming en voorzieningen voor kinderopvang of vergoedingen, ziektekostenverzekering en een extra uitkering voor de gedragen risico’s.

Non-discriminatie
Merken en retailers moeten ervoor zorgen dat alle leveranciers een non-discriminatiebeleid ontwikkelen en deze principes ook toepassen op bezuinigings- en herplaatsingsbeslissingen. Als er een vakbond in de fabriek aanwezig is, moet over dit beleid worden onderhandeld en het moet worden ondertekend. Alle bezuinigingsvoorstellen moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze geen onevenredige gevolgen hebben voor vakbondsleiders en -leden, vrouwen (met name zwangere vrouwen) of werknemers met een vast contract. In gevallen waarin bezuinigingen een discriminerend effect hebben gehad, moet het bezuinigingsproces ongeldig worden gemaakt en opnieuw worden uitgevoerd volgens de beste praktijken. Bestellingen mogen alleen opnieuw worden gestart bij fabrieken waar dit beleid van kracht is. Het beleid moet gebaseerd zijn op de relevante ILO-verdragen en rekening houden met de richtlijnen van het ILO-programma “Better Work”.

Recht om werk te weigeren
Werknemers die stoppen met werken vanwege het risico van covid-19, mogen tijdens de crisis niet worden uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen, ontslagvergoedingen of andere economische rechten en voordelen. Ze mogen ook niet worden bestraft met verlies van contracten of werk wanneer de crisis straks afneemt. Er moet ook proactief worden aangekondigd dat werknemers met COVID-19-symptomen thuis kunnen blijven zonder het risico te lopen hun baan of (een deel van) hun loon te verliezen.

Waar regeringen quarantaine-maatregelen hebben ingevoerd, moeten leveranciers de lokale overheidsmaatregelen naleven en hierover duidelijk communiceren met hun arbeiders; ontslagen wegens “absenteïsme” van werknemers tijdens de lock-down zijn illegaal. Er moet ook financiële en logistieke steun worden verleend om arbeiders die thuis moeten blijven te helpen terug te reizen naar hun plaatsen van herkomst (in het geval dat fabrieken tijdelijk gesloten zijn).

Specifieke sanitaire plannen moeten onmiddellijk worden geïmplementeerd bij het heropenen van fabrieken, inclusief het recht op betaald ziekteverlof als de werknemers of hun gezinsleden COVID-19-symptomen krijgen.

Sociale voorzieningen
Regeringen in kleding-producerende landen moeten onmiddellijk actie ondernemen om waar nodig minimumwaarden voor sociale voorzieningen in te voeren, danwel in stand te houden en toe te zien op naleving. Waar de nationale socialezekerheidsstelsels niet in overeenstemming zijn met de ILO-normen moet dit zo sne mogelijk worden rechtgezet. Overheden zouden moeten samenwerken met fabrikanten om een transparante deling van die lasten tot stand te brengen.

Merken moeten aan deze stelsels voor sociale bescherming meebetalen via een premie bovenop de prijzen die zij hun toeleveranciers betalen.
Noodhulp- en financiële ondersteuningspakketten die in het kader van covid-19 worden verstrekt, moeten worden gekoppeld aan de totstandbrenging en uitvoering van socialezekerheidsstelsels door in hun ontwerp en criteria ILO-beginselen van waardig werk, sociale bescherming en tripartisme op te nemen.

Financiële steunpakketten die aan merken en detailhandelaren in hun thuisland worden verstrekt, moeten in verband worden gebracht met kostendeling en deze beginselen in hun hele toeleveringsketen waarborgen.

Terugkeer en herstel na de pandemie
De industrie als geheel moet zich inzetten voor het opzetten van duurzamere en veerkrachtigere industrieën en toeleveringsketens. Bij de wederopbouw van veerkrachtigere toeleveringsketens moeten merken en retailers ervoor zorgen dat leveranciers arbeiders een leefbaar loon en sociale uitkeringen betalen.

Merken, retailers en e-tailers zullen het huidige prijsmodel en het onderliggende bedrijfsmodel moeten heroverwegen en veranderen. Deze veranderingen omvatten orderstabiliteit die een goede planning, tijdige betaling van bestellingen en volledige eerbiediging van de rechten van werknemers mogelijk maakt. Het bevat ook een kostenmodel dat alle kosten van sociale naleving dekt: van leefloon en uitkeringen tot sociale bescherming en veiligheid van werknemers.

Als onmiddellijke stap vereist dit dat merken, detailhandelaars en e-tailers niet-duurzame praktijken in toekomstige contracten beëindigen, de contractduur verlengen en eerlijke betalingsschema’s maken, en afdwingbare toezeggingen doen om socialezekerheidsstelsels te helpen financieren, voor werkloosheid en / of ontslag. uitkeringen, ziekte en arbeidsongevallen. [3]

Daartoe moeten mechanismen voor kostendeling worden ontwikkeld, hetzij in de vorm van betaling van socialezekerheidsbijdragen, via belastingen of via een premie op de bijdrage op hun bestellingen.
Een deel van deze betalingen moet worden gebruikt voor de oprichting van een onafhankelijk fonds, zoals hierboven vermeld, dat kan worden gebruikt voor lonen, uitkeringen en ontslagvergoedingen die door nationale mechanismen zijn achtergelaten.

Verantwoorde exitplannen van merken en retailers als reactie op COVID-19 moeten als tijdelijk worden beschouwd en moeten de terugkeer naar leveranciers bespreken zodra de crisis is verdwenen. Terugkeer naar landen en leveranciers moet worden gekoppeld aan de naleving door die landen en leveranciers van hun verantwoordelijkheden jegens werknemers tijdens de crisis en inkrimping en herplaatsing van werknemers wanneer fabrieken heropenen in overeenstemming met de beginselen van ILO-aanbeveling 166 en onder voorwaarde van goede veiligheid op de werkvloer, sociale bescherming en loonvoorzieningen.

Regeringen die het hoofdkantoor van leidende bedrijven huisvesten, moeten een effectieve hervorming van de handelswetgeving doorvoeren die oneerlijke handels- en handelspraktijken reguleert die leiden tot schendingen van de mensenrechten in hun wereldwijde toeleveringsketens.

Regeringen moeten ook wetgeving inzake due diligence op het gebied van mensenrechten goedkeuren om bedrijven een verplichting op te leggen om de mensenrechten in hun activiteiten en toeleveringsketens te respecteren. Dergelijke wetgeving moet bedrijven ertoe verplichten hun mensenrechten en milieurisico’s zorgvuldig te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om dergelijke risico’s te voorkomen en te beperken. Het moet bedrijven ook aansprakelijk stellen voor rechtbanken als ze de mensenrechten schenden of de schendingen van de mensenrechten in hun leveranciersfabrieken niet verminderen. [4]

1 juni, 2020

 

[1] https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/ECCHR_PP_SUPPLYCHAINS_COVID_EN.pdf; https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Who-Will-Bail-Out-the-Workers-March-2020.pdf.
[2] https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/ECCHR_PP_SUPPLYCHAINS_COVID_EN.pdf; https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf.
[3] https://traidcraftexchange.org/policy-resources/2020/4/6/bailing-out-the-supply-chain-covid-19-and-the-impact-for-workers-in-supply-chains.
[4] For further suggestions see: https://traidcraftexchange.org/policy-resources/2020/4/6/bailing-out-the-supply-chain-covid-19-and-the-impact-for-workers-in-supply-chains; and https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/ECCHR_PP_SUPPLYCHAINS_COVID_EN.pdf.